S l u ž b y    v   o b l a s t i    e n v i r o n m e n t á l n e j    a k u s t i k y


prejdi na novú verziu aj pre mobilné zariadenia ...

Vypracovanie hlukových štúdií pre potreby EIA, pre územné rozhodnutia, vo fáze územného plánovania resp. projektovej prípravy. Ide o posúdenie vplyvu plánovanej činnosti na celkové hlukové pomery priľahlej obytnej zóny resp. inej chránenej časti územia v zmysle Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z.
  • stanovenie akustických parametrov  prostredia v nultom variante na základe kalibračných meraní reálneho hluku
  • predikcia vplyvu navrhovanej činnosti na hlukové pomery v jestvujúcom chránenom prostredí
  • predikcia vplyvu navrhovanej činnosti na vlastné chránené priestory vo väzbe na zvukovoizolačné vlastnosti obvodového plášťa stavby
  • spracovanie analytických 2D resp. 3D hlukových máp pre jednotlivé variantné riešenia a referenčné časové intervaly deň - večer - noc
  • stanovenie limitujúcich vlastností navrhovaných zdrojov hluku, kedy ešte nebude prekročená prípustná hodnota hluku v chránenom prostredí
  • celkové zhodnotenie prírastkov hluku a návrhy riešení prípadných protihlukových opatrení
V prípade, ak napr. pri projektovanej prevádzke k strojovému zariadeniu nie je  k dispozícii dodávateľom deklarovaná hladina hluku, pri tvorbe štúdie je možné ju s dostatočnou presnosťou odhadnúť pomocou vlastnej internej databázy, ktorá obsahuje akustické informácie o množstve priemyselných i komunálnych zdrojov hluku. A ak sa potrebné údaje v databáze nenachádzajú, je možné zabezpečiť priame meranie akustického výkonu podobného už prevádzkovaného zdroja hluku.