S l u ž b y    v   o b l a s t i    e n v i r o n m e n t á l n e j    a k u s t i k yprejdi na novú verziu aj pre mobilné zariadenia ...

Meranie hluku v pracovnom prostredí - - Stanovenie normalizovanej hladiny expozície hluku zamestnancov pre účely kategorizácia hluku, stanovenie špecifického (rušívého) charakteru hluku (tónový, impulzný, vysokofrekvenčný, nízkofrekvenčný) pre príslušné skupiny prác definované v NV SR č 115/2006 Z.z., porovnávanie s limitnými a akčnými hodnotami

Meranie hluku v komunálnom prostredí - - Stanovenie ekvivalentnej hladiny hluku v chránenom území počas referenčných intervalov deň-večer-noc z prevádzkových zdrojov a z pozemnej dopravy pre účely kolaudačných konaní, riešenia sťažností a pod. Stanovenie špecifického (rušívého) charakteru hluku (tónový, impulzný) v zmysle Vyhl. MZ SR č 549/2007 Z.z., porovnávanie s limitnými a akčnými hodnotami.

Meranie hluku vo vnútornom prostredí budov-  - Stanovenie ekvivalentnej hladiny hluku v chránenom prostredí bytov a občianskej vybavenosti z vnútorných zdrojov stavieb a hluku prenikajúceho z vonkajšieho prostredia cez obvodový plášť budov pre účely kolaudačných konaní, riešenia sťažností a pod.

Meranie vzduchovej nepriezvučnosti konštrukcií budov-  - Meranie nepriezvučnosti deliacej stavebnej konštrukcie medzi dvoma miestnosťami v budovách v zmysle EN ISO 16283-1. Meranie nepriezvučnosti obvodových plášťov budov v zmysle EN ISO 16283-3.

Odber a meranie pevných aerosólov v pracovnom ovzduší  - Doplnková služba - subdodávateľsky zabezpečené meranie prachu a zváračských dymov  na pracoviskách