S l u ž b y    v   o b l a s t i    e n v i r o n m e n t á l n e j    a k u s t i k y

prejdi na novú verziu aj pre mobilné zariadenia ...


Hlukové mapy okolia bodových alebo líniových zdrojov sú tvorené pomocou programovégho balíka HLUK+ profi 11.10 a sú súčasťou každej akustickej štúdie. Mapy sú v zvolenej mierke graficky reprezentované kótovanými izofonami alebo hlukovými pásmami vypočítanými v zvolenej výške nad terénom. Pri známej štruktúre osídlenia územia umožňujú stanovenie počtu obyvateľstva exponovaného zvýšeným hladinám hluku ako aj zisťovanie veľkosti územia zasahovaného nadmerným hlukom
Ukážka hlukovej mapy okolia priemyselného zdroja hluku - výrobnej haly, izofony vypočítané vo výške 4 m nad terénom.

Ukážka 3D hlukovej mapy dopravnéj komunikácie, izofony vypočítané vo výške 5 m nad terénom...