S l u ž b y    v   o b l a s t i    e n v i r o n m e n t á l n e j    a k u s t i k y


prejdi na novú verziu aj pre mobilné zariadenia ...

Certifikáty odbornej spôsobilosti

Akreditácia SNAS - osvedčenie o akreditácii č. S-260 na meranie imisií hluku v životnom a pracovnom prostredí a meranie expozície hluku pri práci plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí č. OOD/7360/2009 v zmysle ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
Potvrdenie MŽP SR - odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie (EIA) v odbore činnosti 2z - hluk, zapísaná pod č. 421/2006-OPV do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa §65 ods. 4 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vibrácie podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 52/1995 Z.z

Právne predpisy súvisiace s hlukom v životnom a pracovnom prostredí

Zákon NR SR č.355/2007 Z.z.  - všeobecný predpis o verejnom zdravotníctve
Zákon NR SR č.170/2009 Z.z.  - novela 355/2007
Zákon NR SR č.132/2010 Z.z.  - novela 355/2007
NV SR č.115/2006 Z.z.  - prípustné hodnoty hluku v pracovnom prostredí
NV SR č.555/2006 Z.z.  - novela 115/2006
Vyhl. MZ SR č.448/2007 Z.z.  - kategorizácia rizikových prác
Vyhl. MZ SR č.549/2007 Z.z.  - prípustné hodnoty hluku v životnom prostredí
Vyhl. MZ SR č.237/2009 Z.z.  - novela 549/2007