S l u ž b y    v   o b l a s t i    e n v i r o n m e n t á l n e j    a k u s t i k y


prejdi na novú verziu aj pre mobilné zariadenia ...

Profil

Cieľom sp
oločnosti EnA CONSULT Topoľčany s.r.o. je poskytovanie služieb v dvoch základných oblastiach riešenia problematiky hluku. Jednou je objektivizácia (meranie) jestvujúceho hluku v životnom a pracovnom prostredí napr. pre účely kolaudačných konaní, riešenia sťažností, uvádzaní zariadení do prevádzky, kategorizácie rizika hluku na pracoviskách a pod. Druhou riešenou problematikou je predikcia hluku v štádiu projektovej prípravy pri posudzovaní vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie (EIA), v rámci územných a stavebných konaní a pod.

Na úseku m
erania faktorov prostredia je zavedený systém kvality v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO/IEC 17025:2005. Akreditované merania hluku a akustické štúdie zabezpečuje a vykonáva personál s dlhoročnou praxou v štátnej správe na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, vďaka čomu realizujú profesionálnu činnosť zohľadňujúc najmä špecifické požiadavky orgánov štátneho zdravotného dozoru.

Na meranie sa používa zvukomerná technika značky NORSONIC resp.  BRUEL & KJAER, obe v triede presnosti 1 (0) podľa STN IEC 60651 a 60804. Meracie prístroje majú platné overenie v zmysle zákona NR SR č.142/2000 o metrológii v znení neskorších predpisov.